петък, 15 май 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ФАСИЛИТАТОРИ ПО ПРОЕКТ“Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование  - грижа за деца в риск в Община Средец”

СНЦ „Диалог” в качеството си на партньор по проект „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец“ обявява конкурс за набиране на фасилитатори за провеждане на групови сесии с деца и родители от ромски и български произход.

            Целта на груповите сесии е да насърчи разбирателството и сътрудничеството между родители на деца от български и ромски произход с цел повишаване на възприемането на етническите и социалните различия от самите деца.
           
            В рамките на проекта, финансиран по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, ще се проведат общо 20 групови сесии за родители и деца, както следва:

            1) 10 сесии за деца и родители от ромски произход с оперативна цел насърчаване на себеутвърждаването и себеуважението, повишаване на знанията за важността от получаване на образование в съвременното българско общество.
            2) 10 сесии за родители от български и ромски семейства с оперативна цел насърчаване на взаимното разбирателство, взаимното признаване и намаляване на предразсъдъците помежду им.

Във всяка сесия ще участват не повече от 20 души, като заниманията ще се водят от групи от по двама фасилитатори.

Общият брой фасилитатори, които ще бъдат включени в изпълнението на дейностите, е 4.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА:

1.      Участва в планирането, провеждането и отчитането на групови сесии в рамките на проекта, като съобразява съдържанието, продължителността и характера на заниманията с профила на съответните участници;
2.      Преценява потребността от надграждане на знания, умения и нагласи на участниците и изготвя препоръки за индивидуална работа с деца и родители, които Община Средец да предостави на учителите в съответните детски градини;
3.      Обсъжда с учителите от детските градини в района на гр. Средец и ромските медиатори по проекта конкретни проблеми и конфликти, които следва да бъдат обсъдени/засегнати в рамките на общите сесии;
4.      Изготвя подробна схема/дизайн за всяка от сесиите и съвместно с ко-фасилитатора изготвя отчет за работата в рамките на съответната сесия;
5.      Спазва принципите на неформалното образование и използва добри практики, утвърдени от Съвета на Европа и програмите за образование и обучение на територията на Европейския съюз;
6.      Изгражда индивидуален контакт с всеки един от участниците и взема под внимание обратната връзка, дадена от участниците в предходните сесии с цел подобряване на съдържанието и ефективността на последващите сесии.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1.      Висше образование в сферата на психологията, педагогиката, историята;
2.      Познания, опит или интерес в областта на правата на човека;
3.      Опит в провеждането на обучения/семинари/ сесии от областта на неформалното образование;
4.      Познаване на проблемите на ромските общности в България;
5.      Познаване на модели на работа и добри практики за провеждане на сесии за изграждане на доверие между групи от различен етнически произход (мултикултурни сесии)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:
·         Копие на диплома за завършено висше образование
·         Копия на документи, удостоверяващи професионален опит;
·         Копия на документи, удостоверяващи допълнителна квалификация; компетентности и умения.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
Документите се подават на електронен адрес dialog_sredec@abv.bg  или в офиса  град Средец  ул. Лиляна Димитрова № 1   в срока посочен по-долу. 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕДУРАза подбор:
Крайният срок за подаване на документите е  29 05 2015 година

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР
На база на получените документи СНЦ „Диалог“ излиза с мотивирано решение за избора на 4-мата фасилитатори. Решението се изпраща за одобрение до Община Средец, след което се изпраща за информация до всички кандидати.
 

понеделник, 27 април 2015 г.

Избраха 17 общински младежки съветници в Средец


Във връзка с реализирането на проект „ТИ РЕШАВАШ!“ № BG05/ 986 Договор № 257/14.11.2014г на 27 Април 2015 година в град Средец след проведени демократични избори по реален модел бяха избрани  17 общински младежки съветници.  Изборите се проведоха в местните училища, а право на глас имаха младежите от 7 до 12 клас. В материалните бази  на Професионална гимназия по МССЕ "Н.Й. Вапцаров" и Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий" град Средец бяха разположени две изборни секции, в които младежите даваха своя вот чрез специално изработени за целта бюлетини. Членове на избирателните комисии бяха представители на общинска администрация, представители на Сдружение Диалог и представители на градския общински съвет. Младежкия изборен ден премина със много вълнение, ентусиазъм и задоволителна избирателна активност. С над 50% активност младежите избраха своите лидери :

Име на избраният кандидат
Представител на
Брой получени гласове
ПОЛИНА ДИМОВА МИХАЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
96
КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
91
СИЛВИЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
90
МЛАДЕН АНГЕЛОВ ХЪНКОВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
90
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
86
БОЖИДАР ИВАНОВ АТАНАСОВ
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
86
НИКОЛ ПАВЛИНОВА МАРКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
77
ЗЛАТИНА БЕНКОВА АНДРЕЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
45
БАДЕМА ПЕНЧЕВА ГРАДЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
37
ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ЯНКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
33
ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
31
КОНСТАНТИНА  ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
29
ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
29
СТОЯН ТОНЧЕВ ТОДОРОВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
28
ЮЛИАНА БОТЕВА БОТЕВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
27
АНДРЕЙ ДИМИТРОВ БОНЕВ
ПГМССЕ „Н.Й. Вапцаров“
25
БОЖИДАРА НИКОЛОВА ЧЕРВЕНКОВА
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
24Събитието беше организирано във връзка с проект „Ти решаваш!“ финансиран от  Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 година.  Проектът чието изпълнение започна през средата на Ноември 2014 година се изпълнява в партньорство между   Сдружение Диалог и Община Средец. Неговата основна цел е   овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговори на потребностите на младото поколение да участват активно във вземането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината. Специфичните  цели на проекта  са насочени към  насърчаване развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината.