вторник, 4 ноември 2014 г.

Продължава една от основните дейности по проект „Към равенство без граници (TO BE)”


Bulgaria-Tirkey IPA Cross-Border Programme CCI  2007CB16IPO008

                „Към равенство без граници (TO BE),
              Проект № 2007CB16IPO008-2011-3-45
             Договор No:  РД-02-29-22Община Средец изпълнява проект TO BE, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008 -2013-3-45 по Програма Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME.  Целта на проекта е да допринесе за подобряване на социалното развитие на уязвими групи в контекста на устойчивото развитие посредством реконструкция/изграждане на социална инфраструктура и насърчаване на социалното сближаване, мобилността и сътрудничеството сред заинтересованите страни.
Продължава една от основните дейности по проекта - дребномащабни ремонтни работи в ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА – 1987” в гр. Средец. Те включват: ремонт на основната сцена и на салона; реконструкция на течащ покрив над сцената и репетиционната и реконструкция на санитарните помещения.
С реализацията на тази дейност Читалището в гр. Средец ще осигури равен достъп на децата и младежите в риск от двата целеви трансгранични региона до основни услуги, насочени към подобряване на тяхното социално развитие и включване. То ще служи като платформа за подобряване на социалното сближаване сред децата, младежите и обществеността, заинтересована от интегрираното трансгранично социално развитие: провеждане на съвместни културни мероприятия, насърчаващи сближаването, мобилността и интеграцията през граница (концерти, уоркшопове, форум театри и пр.); инициативи, промотиращи историческото и културното наследство; провеждане на съвместни мероприятия, приобщаващи децата към проблемите на устойчивото развитие в европейски контекст; игрова терапия (общи образователни дейности – танци, пеене, театър и пр.).

сряда, 22 октомври 2014 г.

„Към равенство без граници (TO BE)”


Bulgaria-Tirkey IPA Cross-Border Programme CCI  2007CB16IPO008


           „Към равенство без граници (TO BE),
                          Проект № 2007CB16IPO008-2011-3-45
                          Договор No:  РД-02-29-22Община Средец изпълнява проект TO BE, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008 -2013-3-45 по Програма Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME.  Целта на проекта е да допринесе за подобряване на социалното развитие на уязвими групи в контекста на устойчивото развитие посредством реконструкция/изграждане на социална инфраструктура и насърчаване на социалното сближаване, мобилността и сътрудничеството сред заинтересованите страни.
Приключи една от основните дейности по проекта е Реконструкция на “ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ  СЕМЕЕН ТИП” в гр. Средец с КАПАЦИТЕТ 12 + 2 деца. Неговото изграждане е във връзка с реализацията на  Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Бургас /2011 – 2015/, в която е предвидено изграждането на нова услуга от резидентна грижа семеен тип в община Средец с капацитет до 15 деца във връзка с извеждането на деца с извеждане на деца от 3 до 7 години от ДДЛРГ „Щурче” гр. Средец. С реализацията на проекта се реализира основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” , а именно гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.