петък, 20 юни 2014 г.

Община Средец подписа Договор за финансиране на проект „TO BE”          Bulgaria-Tirkey IPA Cross-Border Programme CCI  2007CB16IPO008


           „Към равенство без граници (TO BE),
              Проект № 2007CB16IPO008-2011-3-45
                 Договор No:  РД-02-29-22


На 5. 02. 2014 Община Средец подписа Договор за финансиране на проект TO BE, Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME(CCI Number: 2007CB16IPO008 -2013-3-45 по Програма Bulgaria-Turkey IPA CROSS-BORDER PROGRAMME. Партньор по проекта е община Визе, Р Турция. Целта на проекта е да допринесе за подобряване на социалното развитие на уязвими групи в контекста на устойчивото развитие посредством реконструкция/изграждане на социална инфраструктура и насърчаване на социалното сближаване, мобилността и сътрудничеството сред заинтересованите страни. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  на проекта са:
1. Да подобри социалното развитие на целевия регион посредством реконструкция/изграждане от двете страни на границата на дребно-мащабна инфраструктура, осигуряваща равни възможности за достъп до качествени социални услуги за 35 деца и младежи в риск от целевата трансгранична зона: „Център за настаняване на деца в риск” в гр. Средец и „Възстановителен център за младежи в риск” в гр. Визе.
2. Да подобри социалното сближаване сред 100 деца и младежи в неравностойно положение от целевия трансграничен регион посредством реконструкция на дребно-мащабна инфраструктура в гр. Средец (Читалище), служеща като платформа за социално включване и социализация на уязвими групи от целевата зона на сътрудничество.
3. Да засили сътрудничеството и съвместната работа между институциите в областта на социалната сфера посредством учредяване на иновативна Съвместна социална мрежа за превенция на риска и превръщането й в база за устойчив обмен на ноу-хау, добри практики и опит в сферата на грижата за деца и социализацията на деца и младежи в риск (вкл. емигранти).

Основните дейности по проекта са:
ü  Реконструкция на „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В РИСК” в гр. Средец:
Дейността е насочена към създаването на ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В РИСК в гр. Средец – инфраструктура, осигуряваща равен достъп до базови социални услуги. Тя включва частична реконструкция на първия етаж на съществуващо ученическо общежитие и превръщането му в съвременен Център за настаняване на 14 деца (вж. работния проект). След реконструкцията центърът ще включва: спални; трапезария; дневна; кухня; пералня и стаи за персонала.
Целта на центърът е да предоставя среда близко до семейната за 12 деца лишени от родителска грижа или деца в риск от целевия регион, където те биха могли да получат индивидуална грижа и подкрепа за личностно развитие и за по-нататъшен независим живот.  Неговите услуги ще създадат условия за равно участие на тези деца в живота на общността. В допълнение, той ще служи като кризисен център за 2 деца, които са емигранти от целевия регион или които са поставени под 72-часова полицейска защита.
ü  Изграждане на „ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК” в гр. Визе:
Дейността предвижда създаването на ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА МЛАДЕЖИ с 5 ателиета за занаяти (Младежки лагер), фокусирани върху традиционни турски и български занаяти за арт терапия – дребномащабна инфраструктура (капацитет 21 младежи) от образователен и социален характер.
Целта на центърът е да осигури социални услуги за младежи в нужда. Той ще се фокусира върху използването на традиционни за трансграничния регион занаяти (рисуване, готварство и пр.) и игри в помощ на младежи с различни проблеми: миграционин проблеми; трагични загуби; заболявания; емоционални разстройства; проблеми с привързването; комуникационни проблеми и пр. Това ще бъде нов подход за ангажиране на младите в арт терапевтичния процес.
Възстановителния център ще осигури сигурна и безопасна среда не само за турските, но и за българските младежи в риск. Те биха могли да пътуват до лагера и да участват в терапевтичния процес заедно с техните приятели от Турция. Това ще насърчи тяхното социално включване и интеграция.
ü  Реконструкция на Читалище в гр. Средец:
Читалището в гр. Средец ще осигури равен достъп на децата и младежите в риск от двата целеви трансгранични региона до основни услуги, насочени към подобряване на тяхното социално развитие и включване. То ще служи като платформа за подобряване на социалното сближаване сред децата, младежите и обществеността, заинтересована от интегрираното трансгранично социално развитие: провеждане на съвместни културни мероприятия, насърчаващи сближаването, мобилността и интеграцията през граница (концерти, уоркшопове, форум театри и пр.); инициативи промотиращи историческото и културното наследство; провеждане на съвместни мероприятия, приобщаващи децата към проблемите на устойчивото развитие в европейски контекст; игрова терапия (общи образователни дейности – танци, пеене, театър и пр.).

ü  Приемане на строителния обект в гр. Визе: учредяване на СЪВМЕСТНА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА:
След края на строителните работи във Визе новият Възстановителен център за младежи (Младежки лагер) ще бъде официално открит в присъствието на представители на организациите партньори и на организациите и институциите, работещи в социалната сфера; на деца и младежи – ползватели на услугите.
Съвместното мероприятие ще бъде съпътствано от учредяването на СЪВМЕСТНА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА, която ще бъде общата структура, която ще работи в социалната сфера в трансграничен контекст. Мрежата ще организира минимум 7 социално ангажирани институции и организации (общини, читалища, НПО) да работят координирано и ефективно за превенцията на негативни социални явления в рамките на трансграничната зона.
Мисията на мрежата е да насърчава обмена на социално ноу-хау, практики и опит и да работи за социализацията на деца и младежи в риск.

ü  Приемане на строителните обекти в гр. Средец: приемане на ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ на новоучредената Съвместна социална мрежа:
След края на строителните дейности в гр. Средец новата дребномащабна инфраструктура (реконструирания Център за настаняване на деца в риск и реконструираното читалище) ще бъдат официално открити в присъствието на представители на организациите партньори и на организациите и институциите, работещи в социалната сфера, деца в риск и младежи – ползватели на социалните услуги, предоставяни от центровете.
На тази финална за българския регион конференция членовете на Съвместната социална мрежа за превенция на риска ще одобрят нейния ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за следващия програмен период. Интегирарният план ще включва всички базови съвместни дейности, които съвместната мрежа предвижда до 2020 г.: съвместни проекти, съвместни семинари, съвместни обучения на социални работници, съвместни проучвания и публикации, обмяна на деца и младежи и пр.