събота, 10 януари 2015 г.

А Вие искате ли да решавате?

Сдружение “Диалог” и Община Средец имат удоволствието да Ви поканят да участвате в предстоящи обучения във връзка с проект № 257/14.11.2014 г. „Ти решаваш!”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителсвените организации в България по Финансов Механизъм на ЕИП 2009 - 2014г.

Обучениетя ще се проведат на три етапа в заседателната зала на сдужение “Диалог”.
Предстоящите обучение се организират от сдружение “Диалог” със съдействието на Община Средец.

Да участват в обучението са поканени всички младежи от седми до дванадесети клас от община Средец.

Теми на обучениеята:
- Равни права
- Демократичните ценности
- Толерантност и честен
изборен процес

Методи за провеждане на обученията :
- Интерактивни
- Ситуационни
- Дискусионни
- Емпирични

Моля да заявите вашето участие до 16.01.2014 г. на:
Таня Николова: 
0886206894
tanq.nikolova.tn@gmail.com

Георги Димитров 
0889617161
georgiivdimitrov@mail.bg

или в офиса на сдружение “Диалог”: 
гр. Средец, ул. “Лиляна Динитрова” 1а, ет2

И така се започна......Сдружение Диалог и Община Средец стартират изпълнението на проект № 257/14.11.2014 г.     „Ти решаваш!“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансов механизъм ЕИП  2009 – 2014 г. 
Целта на проекта е  овластяване на младежите чрез създаване на общински Младежки Съвет, който да отговори на потребностите на младото поколение да участват активно във вземането на решения и създаването на политики свързани с развитието на общината.
Специфичните  цели на проекта  са насочени към  насърчаване развитието на демократичните ценности и участието на младежите в обществения и културен живот на общината.
Сдружение Диалог и Община Средец кандидатстваха по Програма за развитие на неправителствените организации в България с цел реализиране на приетата от Общински съвет  Стратегия за младежта. Проектът е значим и необходим за развитието и реализирането на младежките политики,  защото чрез него  за първи път младите хора в общината  ще имат възможност да участват в процеса на взимане на решения по въпроси свързани с младежта.
Бенефициенти по проекта са учениците от двете училища в град Средец. Целева група по проект  „Ти решаваш!“  са всички младежи в община Средец, които ще вземат по - активно участие в обществения живот на общината. За постигане на целта по проекта са изградени неформални партньорства с двете училища - Професионална гимназия по МССЕ "Н. Й. Вапцаров" и Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий“.
За  ефективно осъществяване целите на проекта ще се реализират  следните дейности:
Образователна лектория за демократично участие и честен изборен процес – за целта ще се осъществят три  цикъла от обучения на младежите от местните училища .  Теми на обученията ще са  "Равни права"; "Демократичните ценности"; "Толерантност и честен изборен процес“.
Провеждане на избори сред младежите с цел създаване на Общински Младежки Съвет – изборите ще се осъществят по модел на реалният изборен процес. В събитието ще вземат участие учениците от местните училища.
Конструиране на Общински Младежки Съвет – конституирането на младежката структура ще се осъществи чрез тържествена учредителна открита сесия по реален модел.
Дейност на Общински Младежки Съвет – младежката структура ще провежда ежемесечни заседания. Крайната цел на работата на Общинския Младежки Съвет е създаване и приемане на Стратегия за младежко включване. Работата на младежите ще бъде подпомогната от Експерт. Младежите ще се запознаят с работата на държавната и местната власт чрез посещения на заседания на Общински съвет град Средец и двудневно посещение в Парламента. Обмяната на опит и добри практики с друга младежка структура ще подпомогнат работата на младежите.
Сдружение Диалог и Община Средец са първите, които инициират  създаването на Общински Младежки Съвет в област Бургас.  По този начин двата партньора за в бъдеще могат да бъдат фасилитатор в сферата на младежката политика.